Brev til klubber om varsling

 

 

 

Til
Klubber
Regioner
Styret
Ansatte
Utvalgsledere

.                                                                                                                           Lørenskog, 20.01.19

Informasjon om rutiner ifm varslinger

Viser til Sak 2/19 i styremøtereferatet fra 10. januar 2019 «Vedtak ifm varslingskanalen».
Som det fremkommer av saken er det besluttet at Hilde Næss og Børge Aadland er styrets kontaktpersoner i forbindelse med varsling om seksuell trakassering, mobbing og annen utilbørlig oppførsel. NVFs varslingskanal er oppdatert med ny informasjon:

https://vektlofting.klubb.nif.no/Sider/Varsling.aspx

NVF viser også til NIFs veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep, og oppfordrer klubber til å sette seg godt inn i denne:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/d12648265cf24a559dd3cf8230c4241d/rettleiar-for-handtering-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep-pdf.pdf

NVF oppfordrer klubber til å ha en åpen dialog om seksuell trakassering. Ikke bare skaper vi en trygghet rundt utøverne våre som gjør at det oppleves greit å si ifra, det er også forebyggende. Vi skal daglig arbeide for at idretten er et trygt sted å være.

I forbindelse med hendelser som oppstår, kan klubbene kontakte idrettskretsen eller NVF for bistand. NVF oppfordrer klubbene til å gjøre medlemmene godt kjent med varslingskanalen.

 

Vennlig hilsen

Hilde Næss                                                                                          Arne Grostad
President                                                                                             Generalsekretær