NVF – referat fra styremøte 4-2015

LOGO NVF

Tilsluttet:
Norges Idrettsforbund & Olympiske komité
Nordiska Tyngdlyftningsförbundet
European Weightlifting Federation
International Weightlifting Federation

NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef
Klubber
Kretser/Regioner
Kontrollkomité

Referat fra styremøte på Gardermoen 20. november 2015

Til stede: Per Mattingsdal, Tryggve Duun, Ove Varlid, Kira Ingelsrudøyen, Arne Grostad,
Arne H. Pedersen
Forfall: Katarina S. Hoff, Torstein Dæhlin
Referent: Arne H. Pedersen

Referat fra styremøte 3-2015 1. september ble enstemmig godkjent pr. e-post.

SAKER VEDTATT AV STYRET PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE:
– Ingen saker

VIDEREFØRTE SAKER:
Sak 1/15 Budsjett/regnskap 2015

Behandles på neste møte.

Sak 39/12 Strategiplan 2013 – 2016

1. Revidering av Strategisk plan for NVF
I forbindelse med NVFs ledersamling i Halmstad i månedsskiftet september/oktober 2015 kom det klare føringer for hva som bør være NVFs absolutte prioriterte hovedmål fram til og med OL 2016. Styret tar innspillene på alvor, og har gått nøye gjennom NVFs strategiske plan for perioden 2013-2016.

Føringene fra «Halmstadmøtet» påvirker prioritering av hovedmålene og de strategiske suksessfaktorene i planen. Styret har derfor kommet til at det bør lages et ekstra sett strategiske suksessfaktorer med tilhørende tiltak for OL-satsingen. I tillegg påvirkes eksisterende suksessfaktorer ved at «Organisasjonsutvikling» må trekkes inn for å frigjøre nødvendige midler til satsingen.

Revidert og tydelig prioritert hovedmålsetning:

• Å kvalifisere en utøver til OL 2016
Strategiske suksessfaktorer for OL-satsingen:
1. Legge til rette for at utøvere som har reell mulighet for å kvalifisere seg til OL 2016 får mest mulig optimale trenings- og konkurransemuligheter.
2. Legge til rette for trener som følger opp utøvere med reell mulighet for OL deltakelse.
3. Foreta økonomiske omprioriteringer.

Strategiske tiltak ift suksessfaktorene:
1. Legge til rette for at utøvere som har reell mulighet for å kvalifisere seg til OL 2016 får optimale trenings- og konkurransemuligheter.

Strategiske tiltak:
• Tilby særlig tilrettelagte treningssamlinger for OL-aktuelle utøvere.
• Tilrettelegge for deltakelse i aktuelle konkurranser som forberedelse til OL.
• Utarbeide og iverksette nødvendige økonomiske støtteordninger for OL-aktuelle utøvere.
• Arrangere egne samlinger for de beste kvinnelige utøverne uansett om de er tilknyttet landslaget eller ikke (bygge team).

2. Legge til rette for trener som følger opp utøvere med reell mulighet for OL deltakelse.
Strategiske tiltak:
• Utvide NVFs trenerteam slik at trenerteamet også dekker opp OL-aktuelle som ikke er tilknyttet landslaget.
• Tilby økonomiske støtteordninger som gjør treneroppfølging på stevner og treningssamlinger mulig.

3. Foreta økonomiske omprioriteringer:
Strategiske tiltak:
• Omdisponere ressurser slik at vi får råd til nødvendig satsing på OL-kandidater
• Bruke deler av egenkapitalen i perioden fram til OL 2016.
• Utarbeide nye sportslige og administrative løsninger for å frigjøre kapital til treneroppfølging og trenerutvikling.

2. Vedta bruk av økonomiske midler for 2015, ift. nye prioriteringer rundt satsing mot OL i 2016
Styret fikk framlagt følgende forslag fra Sportssjefen:

Ekstra kostnader i perioden 1. september til 31. desember 2015
Ruth Kasirye Behandling/frikjøp:
Restitusjon/behandling ..kr 20 000
Frikjøp fra arbeid …………kr 30 000

Jarleif Amdal Frikjøp fra arbeid ifb:
Samlinger/stevner ……….kr 20 000
VM Houston ………………..kr 16 000

Felles Treningssamlinger:
Pre-camp VM Houston …kr 20 000
Kvinnesamling Tønsberg kr 15 000

Felles VM Houston med ekstra trener:
Reise og opphold …………kr 15 000

Sum kr 136 000

Sportssjefens forslaget ble vedtatt med følgende kommentarer:

• Det er viktig å skille ut hva som gis i restitusjonsstøtte og hva som er støtte til frikjøp fra jobb mv. For førstnevnte må kandidaten levere kvitteringer for alle utgifter på NVFs skjema for «Reiseregning». For det andre punktet må det innberettes lønn og trekkes skatt dersom det dreier seg om skattepliktige godtgjørelser. Beløpet som dekkes for sistnevnte settes til kr. 7500,- pr måned inkludert skatt som det eventuelt skal trekkes skatt i fra.

• Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for trener, forutsetter at treneren fakturerer NVF iht. avtale, og at han/hun selv innberetter skattepliktige ytelser.

• Det vedtas en ekstra bevilgning på kr. 136 000,- for 2015 til satsing på OL 2016. Dersom det blir nødvendig kan dette tas fra oppspart egenkapital.

3. Tiltaksplan for 2015
Tiltaksplanen ble gjennomgått og det var flere kommentarer. Disse innarbeides i planen før den sendes ut til klubbene.
Spesielt nevnes at Sportssjefen har vært på kick off, klubb besøk i Tromsø AK. Det var 9 deltakere fra klubben. Klubben har nettopp fått utstyr, og har også fått tilgang til treningslokale.

Styret vedtok at når sportssjefen er på slike klubb besøk vil han få dekket overtid og diett.

4. Trenerutvikling
Det arrangeres Trener 1 kurs, del II og del II, i Trondheim i november-desember 2015. Det er 18-19 deltakere, som kommer fra 7 ulike klubber.

Slik det er i dag honoreres dommerkurset og del 3 (vektløfterspesifikk del) av Trener 1 lavere enn Trener 1 del 2. Dette til tross for at timetallet på dommerkurset er det samme som Trener 1 del 2. Dette virker urimelig. For å balansere godtgjørelsen med tidsbruken vedtok styret å senke satsen for Trener 1 del 2, og heve satsen på dommerkurset og Trener 1 del 3 (vektløfterspesifikk del). Styret vedtok at kursinstruktør for Trener 1, del II og – del III, og dommerkurs, alle skal få kr. 7 500,- i honorar pr. avholdt kurs. Totalsummen for en instruktør på Trener 1 del 2 og 3 blir da som før.
Instruktørene må registrere personlig firma i Brønnøysundregisteret, og fakturere NVF for kurshonoraret.
Instruktørene anmodes om å registrere personlig firma i Brønnøysundregisteret, og fakturere NVF for kurshonoraret.

5. Funksjonell treningskultur for toppidrett
Landslaget har hatt samling i Latvia. Der har de lært mye av internasjonale toppløftere.
Ruth Kasirye er i godt gjenge i satsingen mot OL i Rio.
Det planlegges en samling i Spania i januar.
Ruth, Kim Eirik Tollefsen og Sara Hovden Øvsthus har takket nei til å delta på denne. Rebekka Tao Jacobsen blir eneste deltaker utenom landslaget ved denne samlingen.

Det er to landslagsutøvere som ikke har registrert sine treningsdata den siste tiden. En av disse har imidlertid gjort sine registreringer nylig.
Et brev sendes disse to som en advarsel. Alle på landslaget skal registrere sine treningsdata.

6. Organisasjonsutvikling
Arbeidet med strategiplan for neste periode, 2017 – 2020, vil starte, og gjennomgås med klubbene 2. april 2016, se sak 31/15.
Vi må vurdere å satse enda mer på ungdom og unge neste år. Det vil være i tråd med Idrettspolitisk dokument.
Forutsatt at vi kan få flere eksemplarer fra NIF vil Idrettspolitisk dokument bli sendt til aktive klubber (de som har fått poeng i Årets klubb 2015).

7. Samhandling med NIF
Ingvild Brynjulfsen og Arne Grostad har deltatt på OLTs seminar for utviklingsidretter. Disse to og Johan Thonerud har hatt møte på Toppidrettssenteret i Oslo.
Per Mattingsdal har deltatt på dialogmøte med NIF.

8. Integrering av funksjonshemmede
Det har vært arrangert «Grenselaus idrettsdag» i Førde (av Sogn og Fjordane Idrettskrins). Her fikk (blant andre) funksjonshemmede prøve seg på ulike idretter.
Deler av landslaget og andre var med på dette: Stian Grimseth, Sindre Rørstadbotnen, Jantsen Øverås, Tore Gjøringbø og Gunnar Reiakvam.

Ellers er det ikke noe nytt å rapportere.

9. Idrettens Barnerettigheter
Det er ikke noe nytt å rapportere her.
Styret minner alle instruktører om at dette skal være en del av kursene (trenerkurs, løfterskoler) som arrangeres.

10. Idrettens ungdomsrettigheter
Styret oppfordrer klubber, kretser og regioner å velge inn unge medlemmer (yngre enn 30 år) inn i styrene.

Hege Paulsen Krogstad, Nidelv IL, tar for tiden lederkurset «Unge Ledere» i NIF.

Sak 27/13 Whereabouts i ADAMS
De som skal delta på internasjonale mesterskap må registrere seg i ADAMS minst 2 måneder før mesterskapet. De som skal delta i EM Senior 2016 må være klare for det i løpet av januar 2016.
Nevne Ritalin?
Dersom noen har behov for Ritalin, som står på dopinglisten, må de skaffe legeattest. Ritalin (et varenavn innen metylfendiat), brukes bl.a. for behandling av ADHD.

Sak 29/13 EM Senior 2016
Ove Varlid orienterte om status for EM Senior 2016.
Økonomien er bra nå.
Det bør vurderes å ha reserver tilgjengelig i nøkkelposisjoner i tilfelle sykdom.

Sak 3/15 Rent Særforbund
Våre antidopingansvarlige, Kira Ingelsrudøyen og Ove Varlid, orienterte.
Handlingsplanen er oppdatert etter innspill i Halmstad. Den er kommet ganske langt, men må gjennomgås. Den bør også oppdateres årlig
Det gjenstår en del arbeid med Antidoping policy og beredskapsplan. Dette må konkretiseres.
Et utkast sendes styret mandag 7. desember. Styret får frist til 21. desember på å gi tilbakemelding.

NYE SAKER:

Sak 31/15 Strategiplan 2017 – 2020
Tryggve Duun vil lage utkast til strategiplan for perioden 2017 – 2020, som vi vil starte behandlingen av sammen med klubbene på seminaret dagen før Tinget, dvs. 2. april 2016.

Sak 32/15 Regiontrenerordning – forslag
Østlandet Vektløfterregion har sendt inn forslag til regiontrenerordning.
Denne ordningen griper inn i strategiplanen for neste periode (2017 – 2020). Styret er ikke uenig i modellen som presenteres, men mener at den må utredes videre.
Inntil videre må kretser/regioner må utnytte tilskuddsordninger som allerede eksisterer til å lønne trenere.

Sak 33/15 Brev ifbm. sak 25/15 fra forrige styremøte
Styret ser at saken ikke gjelder personen som har skrevet brev til NVF. Denne tilskrives om dette.

Sak 34/15 Avtale med Nordic Choice
SFF har inngått en rammeavtale med Nordic Choice.
Hvert særforbund kan så tegne en avtale med Nordic Choice under denne rammeavtalen. Særforbundet vil få en rekke fordeler gjennom en slik avtale, men må også forplikte seg til en del motytelser.

Styret er i utgangspunktet positiv til å inngå en slik avtale med Nordic Choice, men har spørsmål til noen av de 8 punktene som gjelder motytelser. GS undersøker om det er mulig å forhandle seg fram til at noen av punktene ikke skal gjelde. Dersom det går i orden kan avtale inngås.

Sak 35/15 EWF valg – Kandidater fra Norge
Styret vedtok å innstille
– Tryggve Duun som visepresident og som styremedlem.
– Per Mattingsdal som medlem av teknisk komité
Sak 36/15 Støtte til hofteoperasjon til person i Bosnia
Styret vedtok at NVF ikke gir støtte til denne personen.

Sak 37/15 Forslag til Tinget 2016 og andre forslag
Forslag til Tinget
Styret vil fremme følgende forslag:
– Endre NVFs lov slik at den følger ny lovnorm for særforbund
– Endre NVFs lov slik at korreksjoner NIFs organisasjonsavdeling har kommet med innarbeides
– Kvalifiseringsperioden for NM Senior endres slik at den starter 1. juli året før og avsluttes den dagen landsdelsmesterskapene gjennomføres.
– Kvalifisering til EM Senior kan bare gjøres på følgende tre stevner:
o NM Lag (året før)
o Landsdelsmesterskapene
o NM Senior

Andre forslag
Styret har som intensjon at vi skal stille med fulle lag i EM Senior 2016.
SU foreslår kvalifiseringskrav, 350 poeng for menn og 230 poeng for kvinner.
Styret er enig i disse kravene, men ville ikke at de skal praktiseres for rigid. SU må foreta en vurdering av løftere som er nær kravet.

SU foreslår at Norges Cup 4. runde flyttes fra NM Lag til KM.
Styret vedtok å støtte forslaget, som gjennomføres første gang i 2016.

Sak 38/15 Regioner/kretser
Vestfold Vektløfterkrets omfatter også klubber i Telemark. Også klubber i Buskerud bør inkluderes. Kretsen bør samtidig endres til region. Navnet bør endres til Sør-Øst Vektløfterregion.
I h.h.t. NVFs lov skal NVFs styre kunne opprette kretser/regioner der dette finnes påkrevd. Styret ønsker likevel å sende ut en henvendelse til klubbene som berøres og til kretsen.
Brev sendes derfor til klubbene i de tre fylkene og til nåværende Vestfold Vektløfterkrets.

Sak 39/15 Ny veterantabell
Styret vedtok at ny veterantabell tas i bruk fra 1. januar 2016.

Sak 40/15 Per Marstad 75 år
Styret vedtok å sende blomsterbukett til Per Marstad i anledning hans 75 årsdag 26. november.

Saker vedtatt av styret på e-post siden forrige møte:
– Ingen saker

Saker vedtatt av AU siden forrige møte:
– Tambarskjelvar IL/Sogn og Fjordane Vektløfterkrins har fått endret dato for KM Sogn og Fjordane fra 17.10.15 til 16.10.15.
– AK Bjørgvin har fått dekket utgifter til Lubomir Kafonek, maksimalt 10 000 kroner, i forbindelse med Olympisk Vektløfting Skadefri Workshop og til Lena Hordnes, 1 500 kroner, i forbindelse med Elitesatsing på seminar i Bergen.
– Vigrestad IK har fått godkjent etteranmelding av Marta Josefine Skretting til Norges Cup 4. runde.

Referatsaker:
– Stavanger VK har fått approbert kvalifiseringsstevner 04.09.15 og 11.09.15.
– Larvik A har fått approbert klubbstevne 12.09.15.
– Haugesund VK har fått approbert klubbstevne 17.09.15.
– Tønsberg-Kameratene har fått endret dato på klubbstevne fra 18.09.15 til 16.09.15.
– Per Mattingsdal har deltatt på dialogmøte med NIF 22.09.15.
– Tysvær VK har fått approbert klubbstevne 25.09.15.
– Tønsberg-Kameratene har fått endret dato på klubbstevne fra 25.09.15 til 23.09.15.
– Nidelv Il har fått endret dato på lagseriestevne 5-kamp fra 23.09.15 til 26.09.15.
– IL Brodd har fått approbert klubbstemne 28.09.15.
– Larvik AK har fått approbert klubbstevne 30.09.15.
– Trondheim AK har fått approbert nybegynnerstevne 01.10.15.
– Trondheim AK har fått approbert nasjonalt stevne 08.10.15.
– Arne H. Pedersen har deltatt på GS-forum på Ullevål Stadion 14.10.15.
– AK Bjørgvin har fått approbert nybegynnerstevne 22.10.15.
– Larvik AK har fått endret dato på klubbstevne fra 30.10.15 til 29.-30.10.15.
– T & IL National har fått approbert 5-kampstevne 30.10.15.
– Kira Ingelsrudøyen besto uteksaminering til internasjonal dommer kategori 2 under Nordisk Ungdom og Junior i Tysvær 31.10 – 01.11.15.
– Nidelv har fått avlyst klubbstevne 04.11.15.
– Kira Ingelsrudøyen og Reidar C. Johnsen har deltatt på EWF Technical Officials Seminar i Kosice, Slovakia, 05.-08.11.15.
– Breimsbygda IL har fått approbert lagstemne 09.11.15.
– 07.11.15: Ingvild Brynjulfsen har sendt ut via nett spørreskjema til et utvalg aktive vedrørende deltakelse på Landslaget, i h.h.t. oppdrag fra Halmstadseminaret «bakgrunn for ikke å delta på Landslaget».
– 11.11.15: Ingvild Brynjulfsen har hatt møte i Oslo med Åke Fiskerstrand, Norges Roforbund vedrørende oppdraget fra Halmstadseminaret å «utforske» et suksess forbund
– 12.11.15: Arne Grostad og Ingvild Brynjulfsen har deltatt på OLTs seminar for utviklingsidretter.
– 12.11.15: Arne Grostad, Ingvild Brynjulfsen og Johan Thonerudd har hatt møte på Toppidrettssenteret i Oslo.
– 13.-15.11.15: Arne Grostad har vært på klubb besøk i Tromsø AK der han også har deltatt på «kick off løfterskole».
– Ruth Kasirye har fått tillatelse til å delta i den franske lagserien.
Dato/sted for neste styremøte: Tirsdag 26. januar 2016 kl. 16.00 på Gardermoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *