NVF´s lisens og forsikring

Logo - NVF vekløfting

Det er blitt stilt spørsmål om forsikring inngår i lisensen til NVF.
Svaret er ja.
Hva, hvem, hvor og når kan du lese her: Lisens & forsikring

Du finner også reglene om lisens og forsikring nedenfor.

LISENS OG FORSIKRING

Alle løftere som skal delta i norske mesterskap eller på representasjonsoppdrag må ha løst lisens.
a) Lisensen er kr. 300,- for alle kategorier og skal innbetales av løfterens klubb. Utfylt lisensskjema skal følge betalingen.
b) Deltakere ved alle typer norske mesterskap må ha gyldig lisens for å få starte.
c) Lisensen følger kalenderåret.
d) Fristen for betaling av lisens er en uke etter påmeldingsfristen. Dersom lisensen betales etter dette, utløper automatisk et gebyr som tilsvarer dobbel lisens.
e) Ingen får delta på norske mesterskap eller representasjonslag uten at lisensen er betalt.
f) Liste over lisensierte utøvere ajourholdes fortløpende av NVF. Listen brukes til kontroll av lisens ved innveiing.

Bakgrunnen for at NVF for en del år tilbake innførte lisens var et krav om at alle som deltar på stevner der NVF er ansvarlig må ha en forsikring som sikrer arrangøren og NVF økonomisk hvis noe uforutsett (ulykke) skulle inntreffe under stevnet.

På NVFs Ting bestemte derfor klubbene at det skulle innføres en lisens for løftere som deltar i de forskjellige NM eller på representasjonslag der NVF har ansvar. Det var et ønske om at lisensen skulle være så billig som mulig, og ikke høyere enn at den ville dekke NVFs ansvar for en eventuell ulykke eller liknende under stevnet. Dette er bakgrunnen for at lisenssummen er lav og at forsikringen ikke dekker påregnelige skader som man kan få under et løft.
Dersom man ønsker en forsikring som dekker påregnelige skader eller andre forhold, må den enkelte tegne slik forsikring selv.

Forsikringsordningen
Kollektiv ulykkes forsikring er inkludert i lisensavgiften.
Norges Vektløfterforbund har avtale med If skadeforsikring.

Hvem er forsikret?
Forsikringen gjelder for alle medlemmer av NVF som har betalt lisensavgift til NVF og har fast medlemskap i norsk folketrygd.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.
Denne begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden.

Når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder ved ulykkesskade som inntreffer i forsikringstiden:

  • Under konkurranse, kamper og oppvisninger.
  • Under trening på idrettsbane eller innendørshall (gymnastikksal o.l.).
    Utenfor idrettsbane/hall gjelder forsikringen for organisert fellestrening under oppsikt av trener/lagleder eller når trener/lagleder kan dokumentere at skader er skjedd under trening som inngår i planmessig treningsprogram.
  • Under direkte reiser til og fra konkurranser og organisert trening, enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Ved konkurranser utenfor foreningens hjemsted gjelder forsikring også under oppholdet på konkurransestedet, begrenset til 1 uke før første og 3 dager etter siste konkurransedag.

Hva forsikringen dekker
If svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede.
Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre begivenhet, «et ulykkestilfelle», som inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader dekkes ikke.
Dette innebærer, i de fleste tilfeller, at vanlige skader som utøveren pådrar seg under for eksempel trening, oppvarming og konkurranse ikke dekkes. For dette må det eventuelt regnes egen forsikring av den enkelte.

o0o

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *