NVFs styremøte 20.10.16 – referat

Logo - NVF

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTET TIL NVF
Gardermoen, torsdag 20. oktober 2016

Vi sakser følgende fra referatet:

Trenerutvikling
Det er et mål at den siste modulen av Trener 2 skal være ferdig utviklet i løpet av januar 2017.
I så fall tar vi sikte på at kurs i denne modulen kan avholdes i tidlig i 2017, trolig i februar/mars.

Jarleif Amdal, Gunnar Reiakvam og Jostein Frøyd er spurt om å bidra til utvikling av Trener 3.
De har takket ja til dette, og det vil bli funnet et passe tidspunkt for et møte med dem. Man
har sett for seg et møte ifb trenerkurs i Trondheim før jul, men dette ser ut til å måtte utsettes litt.

Organisasjonsutvikling
Ny strategiplan for den neste 8 årene er under utarbeidelse. Den innebærer bl.a.
omorganisering  ved at sterke og funksjonelle regioner opprettes, og vil få en mer framtredende rolle enn i dag.

Frister handlingsplan (gjelder fra 2017)
Innen 01. september skal klubbene sende inn til sin region forslag til terminliste med stevner,
treningssamlinger, sommerkurs, trenerkurs mv. for påfølgende år.

Basert på dette lager regionene en handlingsplan og budsjett for påfølgende år og søker NVF
om midler til de ulike tiltakene innen 1. oktober.

Innen 01. mars i påfølgende år skal regnskap for foregående år sendes til NVF.
NVFs kontrollkomite vil gjennomgå regnskapene og sjekke at midlene er brukt i h.h.t.
handlingsplanen.

Se hele referatet her: NVF Styremøtereferat nr 2016-4