Hei alle!

Informasjon fra NIF under den fete overskriften. 
 
Det gjelder muligheten til å søke om midler til ExtraStiftelsen via NIF i ordningen Helse.

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via NIF til ExtraStiftelsen.

Særforbund og idrettskretser kan også søke via NIF for nasjonale/ regionale prosjekter styrt av særforbundet eller idrettskretsen. Dere tar da direkte kontakt med NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no.

Legg merke til i utlysningsteksten at NIF oppfordrer idrettslag som vil søke på ordningen om å kontakte sitt særforbund eller sin idrettskrets før de henvender seg til NIF. Det samme gjelder for underliggende idrettsråd/særkretser/regioner. 

Dette for at særforbund/idrettskrets skal bli informert om prosjekter som «sine» underliggende ledd har lyst til å sette i gang. Særforbundet/idrettskretsen får da mulighet til å

-gi føringer til underliggende ledd i tråd med strategiplaner
-gi dem råd
-og evt. opplyse om egne eller andre støtteordninger i stedet/ i tillegg.

Det holder med muntlig kommunikasjon eller kort epost mellom underliggende ledd og særforbund/idrettskrets for å avklare om de kan søke. Søker opplyser NIF om at ønsket prosjekt er avklart med særforbund/idrettskrets.

(ExtraStiftelsen lyser også ut midler til en ny ordning, Utvikling, der formålet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Særforbund og idrettskretser kan vurdere om dette kan være aktuelt å søke om. Prosjektene må være rettet mot utsatte og sårbare grupper. Les også mer om ordningen her: https://www.extrastiftelsen.no/utvikling/. Ta evt. kontakt med NIF v/Line.hurrod@idrettsforbundet.nofor en første vurdering. Søknadsfrist til NIF er 15. august 2019.)

Dette er en god mulighet til å drive finansiert rekruttering og integreringsarbeid! 

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper. 

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist 15. august 2019
Søknadsfristen er 15. august 2019 for prosjekter med oppstart vår 2020.

For å bli opprettet som søker må du:

  1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
  1. Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:
  1. NIF oppretter eventuelt idrettslaget som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.

Les mer her og her.

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2019.

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

Mvh NIF Informasjon