Årshjul for regionsstyret

I løpet av et år det saker regioner må ta opp i styremøter og årsmøte. I tillegg er det milepæler som regionen bør forholde seg til. Vi har av den grunn laget et årshjul som skaffer både regionsstyret og klubbene oversikt over regionens arbeid.

Møte 1 – Januar – Mars

 • Forberedelse til årsmøte, herunder fastsette dato for årsmøtet
 • Saker som krever forarbeid til årsmøte er: 
  • Rullering/revidering av handlingsplanen
  • Igangsettelse av, og kommunikasjon med, kontrollutvalget
  • Igangsettelse av valgkomiteens arbeid
  • Øvrige sakspapirer

Møte 2 – April – Juni (årsmøte/ting)

 • Se lovnorm for regionen for full oversikt over saker som skal opp i regionens årsmøte
 • NB: Siste frist for å avholde årsmøte er 30. juni, til forskjell fra idrettslagene som har frist den 31. mars. Det kan være en fordel å avholde regionens årsmøte etter at idrettslagene har hatt sine årsmøter, dermed sikter vi på april måned. 
 • Husk å sende innkalling 1 måned før årsmøtet.

Se egen veiledningsside som omhandler økonomi og kontrollutvalg her!
Se mal for protokollføring av årsmøte her!

Møte 3 – Mai – Juni

 • Planleggingsmøte for iverksettelse av vedtatte tiltak fra årsmøte
 • Planlegge informasjonsflyt ut til og ønskede møteplasser i samarbeid med idrettslagene
 • Planlegge kurs basert på idrettslagenes behov
 • Søke momskompensasjon for varer og tjenester (siste frist 15. august)
 • Oppdatering av kontaktinfo og styresammensetning i idrettens systemer og opplasting av protokoll fra årsmøtet i SportsAdmin.no

Møte 4 – September – Oktober

 • Planlegging av RM/ØM
 • Ferdigstilling av regnskapsåret innen oktober

Møte 5 – November – Desember 

 • Beregne kandidater for ungdomsstipend – betale ut stipendet.
 • Planlegging av RM/ØM
 • I valgår, bør regionen ta en utvidet rolle for å få inn klubbenes ønsker og behov i neste års handlingsplan

Andre saker du savner, eller spørsmål rundt sakene?
Spill det inn til regionsstyret på vektloftingost@gmail.com slik at vi kan forbedre disse sidene ytterligere. 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik