Klubbene

Her finner du oversikten over alle klubbene tilknyttet Østlandet vektløfterregion. Ønsker du å starte med vektløfting eller bytte klubb kontakt den aktuelle klubben under. 

Etablert: 1964
Leder: Geir Karlsen
Email
Hjemmeside
Adresse: Gjøvik Stadion, Oscar Nissensgate 2, Gjøvik, Norway

Etablert: 2018

Leder: Robert Grønland 

Email

Etablert: 1979

Leder: Hilde Næss

Email

Etablert: 1916

Leder: Trygve Nilsen

Email

Etablert: 2015

Leder: Magnus Lund 

Email

Etablert: 1962

Leder: Arnulf Wahlstrøm

Email

Etablert: 2015

Leder: 

Email

 

Etablert: 1970

Leder: Eilen Pollen

Email

Etablert: 1967 

Leder: Arne Tveter

Email

Etablert: 2007

Leder: Johan Thonerud

Email

 

Etablert: 2022 

Leder: Sandra Krohg-Brevig

Email

Hjemmeside

Etablert: 2022 

Leder: Håkon E. Bekkevold 

Email

Etablert: 1957

Leder: Heidi Hille Arnesen

Email

Etablert: 1905

Leder: Steinar Aleksander Aas

Email

NIF's lov om medlemskap i idrettslag

§ 10-4. Medlemskap i idrettslag

(1) For at en person skal opptas i et idrettslag må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak,

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap i idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på 2 uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen 3 uker etter at det er mottatt.

Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen 2 uker.

(4) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, flytte klagebehandlingen til en annen idrettskrets

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik