Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i regionen opererer ut fra bestemmelser i lovnormen.

Trykk her for en veileder for kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av
Hilde Næss – leder
Gerrit Judith – medlem
Susanne Linnea Leer – varamedlem

§ 23     Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a)         Påse at regionens virksomhet drives i samsvar med regionens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)   Ha et særlig fokus på at regionen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c)         Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på regiontinget, og  avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til regiontinget, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre regionen har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)        [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.] 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Telefonnummer

+47 958 36 159

Epost

vektloftingost@gmail.com

Postadresse

Hunnsvegen 66
2819 Gjøvik